hejmmeside2
hjemmeside5
hjemmeside4jpg

Praktiske opplysninger

Åpningstider

Barnehagen er åpen fra kl. 07.30 til 17.00, fra mandag til fredag.

Vi holder åpent i romjulen og i påskeuken, men med redusert bemanning.

Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag holder barnehagen stengt. I tillegg har barnehagen ut fra vedtektene 5 plandager i året, da er det også stengt.

I sommerferien stenger barnehagen i ukene 28, 29 og 30.

I juli, som er en betalingsfri måned, serverer vi ikke mat, så da må to matbokser medbringes hver dag.

 

Vaktsystemet i Myrer

På Neptun og Jupiter går personalet 3-delte vakter:

  • Tidligvakt er kl. 07.30 til 15.00
  • Mellomvakt er kl. 08.30 til 16.00
  • Senvakt er kl. 09.30 til 17.00

På Venus har vi et 5-delt vaktsystem:

  • Tidligvakt er kl. 07.30 til 15.00
  • Tidlig mellomvakt er kl. 08.15 til 15.45
  • Mellomvakt er kl. 08.30-16.00
  • Sen mellomvakt er kl. 08.45 til 16.15
  • Senvakt er kl. 09.30 til 17.00

Vikarer og nyansatte går mellomvakter i begynnelsen.

Ved sykdom eller annet fravær samarbeider ofte avdelingene, slik at en tidligvakt åpner to avdelinger. Det hender også at tidspunktet til mellomvaktene varierer hvis barnegruppens opphold på dagen tilsier det.

Senvaktene slutter kl. 17.00, og det forventes derfor at foreldrene kommer minimum 10-15 minutter før stengetid, slik at man rekker å være ute av huset innen kl. 17.00.

Tidligvaktene starter kl. 07.30, og det forventes at barn og foreldre venter med å komme inn i barnehagen til det tidspunktet.

 

Når barna kommer om morgenen

I Myrer har vi valgt å ta imot barna inne på avdelingene. Det vil si at foreldrene hjelper barna i garderoben om morgenen og så følger dem inn til de voksne. Grunnen til at vi har valgt å gjøre det slik, er at det bare er én voksen i hver avdeling som har tidligvakt og derfor ofte har barn der som de trenger å trøste, prate med, lese for og følge opp på andre måter. Denne viktige oppfølgingen blir avbrutt hvis tidligvakten prøver å møte alle nyankomne barn i garderoben.

Vi mener det er viktig med en rolig og god atmosfære om morgenen, og det er hyggelig når foreldre og barn kommer inn på avdelingen der tidligvakten er sammen med de først barna som har kommet. Har tidligvakten anledning, eller barnet har behov for å bli tatt imot, så kommer han eller hun selvfølgelig ut i garderoben.

 

Sikkerhet og brannvern

Kanvas har utarbeidet et komplett system for helse, miljø og sikkerhet, som omfatter barn og personale i alle sine barnehager. Det er også et sentralt hovedverneombud i Kanvas, som følger opp implementeringen av HMS-systemet og koordinerer verneombudenes arbeid.

Myrer har et eget verneombud, og en vernegruppe bestående av verneombudet, daglig leder, og én ansatt til fra personalgruppen. Vernegruppen har jevnlige møter for å ivareta helse, miljø og sikkerhet for barn og voksne. Vi har prosedyrer som dekker alle områder av driften i barnehagen.

Alle ansatte har jevnlig kurs i førstehjelp. Noen ansatte har livredningskurs, noe som kreves for å dra på turer ved vann.

Brannøvelse holdes to ganger per år sammen med barna, og barnehagen er utstyrt med røykvarslere i alle rom, samt slukningsapparater og brannslanger.

 

Foreldreråd og samarbeidsutvalg (SU)

Foreldreråd holdes i løpet av høsten og består av alle foreldre/foresatte i barnehagen. Foreldrerådets oppgaver står nedfelt i vedtektene, og foreldrene har 1 stemme per barn. Samarbeidsutvalget består av tre foreldrerepresentanter, henholdsvis én fra hver avdeling, og tre representanter for de ansatte. Daglig leder har ansvaret for innkalling. Oppgavene til SU står i vedtektene. Innkalling og referater blir lagt ut på mail. Det holdes 1-2 møter i SU i løpet av barnehageåret.

 

Tradisjoner

Vi har noen tradisjoner i barnehagen, som vi mener er viktige for at barna skal føle trygghet og glede i gjentagelsene fra år til år. Forventninger og å glede seg til noe gir også positiv overføring fra “gamle” barn til nye.

Tradisjonene våre er:

Luciafeiring med foreldrene
Nissefest før jul
Fastelavn og karneval i februar
Påskefrokost med foreldrene
Markering av 17. mai, som oftest på dagen før eller etter
Avslutninger i avdelingene i juni

 

Sykdom

Hvis et barn blir syk i løpet av dagen, blir foreldrene kontaktet. Det er viktig at foreldrene holder nettportalen MyKid oppdatert med riktig kontaktinformasjon til enhver tid. Barn som representerer smittefare eller som ikke kan delta på de vanlige aktivitetene i løpet av dagen, skal holdes hjemme.

I visse tilfeller kan personalet hjelpe til med å gi medisiner til et barn hvis det er nødvendig å gi en dose i løpet av dagen, men ingen ansatte kan tvinges til dette. Hvis det er enighet om at personalet skal gi et barn medisiner, fyller foreldrene ut et HMS-skjema som personalet må signere når medisinen er gitt.

 

Tøy

Alt tøy må merkes med navn. Hvert barn har en skapplass til ekstra tøy. Foreldrene har ansvar for at det alltid er nok skift der. Barnehagen erstatter ikke mistet tøy, sko eller gjenstander. Det gjelder også for tap på turer, men personalet vil gjøre sitt ytterste for at dette ikke skjer.