hejmmeside2
hjemmeside5
hjemmeside4jpg

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

PRAKTISKE OPPLYSNINGER
Åpningstider
Barnehagen er åpen fra 07.30 til 17.00.
I romjulen og i påskeuken holder vi åpent, men med redusert bemanning. Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag holder barnehagen stengt.
I sommerferien stenger barnehagen i uke 29 og 30. To uker før og to uker etter sommerstengt har vi redusert åpningstid fra kl. 0800 – 1630. I denne perioden skal det også medbringes to matbokser.
Før jul-, påske- og sommerferiene kommer det opp lister der foreldrene kan skrive opp hvilke dager de ønsker å ha barna i barnehagen. Personalet avspaserer i jul og påske, og kun tilstrekkelig personalet blir satt opp for å jobbe. Det er derfor viktig at foreldrene setter seg opp på listene hvis de skal benytte plassen.

Vaktsystemet

Personalet går 3-delte vakter på Neptun og Jupiter:

  • Tidligvakt er kl. 07.30 til 15.00
  • Mellomvakt er kl. 08.30 til 16.00
  • Senvakt er kl. 09.30 til 17.00

På Venus er det en 4-delt vaktsystem:

  • Tidligvakt er kl. 07.30 til 15.00
  • Tidlig/Mellomvakt er kl. 08.15 til 15.45
  • Sein/Mellomvakt er kl 08.45 til 16.15
  • Senvakt er kl. 09.30 til 17.00

Ved sykdom eller annet fravær samarbeider ofte avdelingene slik at en tidligvakt åpner to avdelinger. Det hender også at tidspunktet til mellomvakten varierer hvis barnegruppens opphold på dagen tilsier det.
Senvakten skal gå kl. 1700, og det forventes derfor av foreldrene at barna blir hentet slik at de rekker å være ute av huset innen kl. 1700. Vikarer og nyansatte går mellomvakter i begynnelsen.
Når barna kommer om morgenen
Det er ikke alltid personalet kan møte foreldre og barn i garderoben. Det er fordi personalet er alene på tidligvakten, og har ofte barn de må trøste/lese for/prate med. Dette blir avbrutt hvis tidligvakten bestreber seg på å møte alle nyankomne i garderoben. Vi mener det er viktigere med en rolig og god atmosfære på morgenkvisten, og det er hyggelig når foreldre og barn kommer inn på avdelingen der tidligvakten er sammen med de først ankommende barna. Har tidligvakten anledning, eller barnet har behov for å bli tatt imot så kommer hun/han naturligvis ut i garderoben.

Sikkerhet/brannvern
Kanvas har utarbeidet et komplett HMS-system som omfatter både barn og personal i alle Kanvas barnehager. Det er også et sentralt hovedverneombud i Kanvas, som følger opp implementeringen av HMS-systemet og koordinerer verneombudenes arbeid.
Vi har 1. verneombud, og en vernegruppe bestående av verneombudet, daglig leder, og to andre i personalgruppa. Vernegruppa har jevnlige møter for å ivareta helse, miljø og sikkerhet for barn og voksne. Vi har prosedyrer som dekker alle områder av driften i barnehagen
Alle ansatte skal ha kurs i førstehjelp.
Noen ansatte har livredningskurs, noe som kreves for å dra på turer ved vann.
Brannøvelse holdes to ganger pr. år sammen med barna, og barnehagen er utstyrt med røykvarslere i alle rom, samt slokningsapparater og brannslanger.
Foreldreråd/samarbeidsutvalg (SU)
Foreldreråd holdes i september/oktober og består av alle foreldre/foresatte i barnehagen.
Foreldrerådets oppgaver står nedfelt i vedtektene, og foreldrene har 1 stemme pr. barn.
Samarbeidsutvalget består av tre foreldrerepresentanter og tre vararepresentanter, henholdsvis en fra hver avdeling, og tre representanter for de ansatte. Vararepresentantene har ikke stemmerett, men står fritt til å delta på møtene. Daglig leder har ansvaret for innkalling og er referent.
Oppgavene til SU står i vedtektene.
Innkalling og referater blir sendt ut på mail. Det holdes ca. to møter i løpet av barnehageåret.
Tradisjoner
Vi har noen tradisjoner i barnehagen, som vi mener er viktige for at ungene skal føle trygghet i gjentagelsene. Forventninger og å glede seg til noe gir også positiv overføring fra “gamle” barn til nye. Tradisjonene er:
Luciafeiring
Nissefest
Foreldremiddag og innsamling til SOS fadderbarn
Skiskolen for “Rekruttene”
Fastelavn og karneval i februar
Påskefrokost
17. mai markering
Hyttetur på Nordtangen for Jupier og Neptun i mai/ juni
Grillfest for foreldre, barn og personale på Nordtangen når foreldrene henter barna

Sykdom
Hvis barnet blir sykt i løpet av dagen blir foreldrene kontaktet. Husk alltid å gi personalet eventuelle nye telefonnummer til jobb eller hjemme. Barn som representerer smittefare eller som ikke kan delta på de vanlige aktivitetene i løpet av dagen, skal holdes hjemme. I visse tilfeller kan personalet hjelpe til med å gi medisiner hvis det er nødvendig å gi en dose i løpet av dagen. Foreldrene må fylle ut et HMS-skjema og personalet må signere når medisinen er gitt.
Tøy
Det kan være lurt å merke tøy. Hvert barn har en skapplass til ekstratøy som foreldrene må etterse slik at det alltid er skift der. Ved grovgarderobene står det en kasse med gjenglemte/umerka tøy. Foreldrene må selv etterse i denne kassa. Barnehagen erstatter ikke mistet tøy, sko eller gjenstander. Det gjelder også for tap på for eksempel turer, men personalet vil gjøre sitt ytterste for at dette ikke skjer.
Regler
Myrer Kanvas- barnehage har ikke mange regler, de vi har dreier seg om sikkerhet.
Det er fordi vi ønsker å være fleksible overfor hvert enkelt barn og foreldre.
Noen få gjelder imidlertid:
Ingen, verken barn eller voksne, får klatre over gjerdet
Porten skal ALLTID låses, sett også på ekstra sikkerhetslenke
Barna skal ikke ha med eller leke med tau (eks hoppetau, strikk) eller andre gjenstander som kan ha fare for kvelning. Dette gjelder også snorer på klær, halskjeder etc. Hjelm skal kun brukes av de største når en sykler på to-hjulsykkel.
Alle barn leier voksne eller andre barn på tur ved vei
Ulykkesforsikring
Barna er kollektivt forsikret gjennom If Forsikring. Forsikringen gjelder på vei til og fra barnehagen, i barnehagen og på turer med barnehagen.

Møter, planleggingsdager
Avdelingsmøter holdes hver uke, i 1 time. De andre avdelingene passer barna ute. Husmøter en gang pr. uke 1 time, og er avdelingsledernes og daglig leders fora for å avgjøre/informere om praktiske saker. Personalmøter holdes 1 kveld pr. 6. uke til faglige temaer.
Planleggingsdager legges helst til august/ september, januar og juni. Barnehagen er stengt, og foreldrene får beskjed ved oppstart av vår og høsthalvåret hvilke dager det blir. Vi har 5 planleggingsdager i året, og de brukes til vurdering/ evaluering av arbeidet, planlegging, kurs, foredrag eller praktiske gjøremål.
Barnehagelærere har fire timer ubunden arbeidstid pr. uke til planlegging o. l. Der det er to barnehagelærere pr. avdeling, blir timene delt på to.I Myrer Kanvas- barnehage disponerer vi denne tiden annerledes enn det tradisjonelt gjøres i andre barnehager. Barnehagelærerene går fulle vakter på lik linje med assistentene, men tar ut sin ubundne tid på husmøte, felles plandag og individuell plandag. Vi har en felles, og en individuell plandag pr. mnd. Den felles plandagen benyttes til møte i barnehagen med daglig leder, der det avsettes god tid til faglige utvekslinger, inspirasjon og støtte. Disse møtene som varer til kl. 15.00 er viktige for å utnytte hverandres ressurser og erfaringer, og vi tar også opp temaer som ledelse, sosial kompetanse o.l. Den individuelle plandagen disponerer barnehagelærerene fritt til egen planlegging.